Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του 9ου Γυμνασίου Πειραιά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου)

Η Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πειραιά

προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη

μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του 9ου Γυμνασίου Πειραιά (οδός

Σηραγγείου,αρ.5, Πειραιάς, Τ.Κ. 18534, τηλ. 210 4130081) για εννέα (09) χρόνια.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων προσφορών από τους ενδιαφερομένους είναι

από 6 Νοεμβρίου 2023 μέχρι και 6 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11.30 (μισή ώρα

πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού) και θα κατατίθενται στο γραφείο της

Δ/ντριας του 9ου Γυμνασίου Πειραιά (οδός Σηραγγείου, αρ.5, Πειραιάς) κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες, πλην της 6ης Δεκεμβρίου 2023 (ημέρας διενέργειας

του διαγωνισμού) που θα κατατίθενται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, επί

της οδού Μακράς Στοάς, αριθμ. 15 (απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος ), 3ος

όροφος, γραφείο Γ1.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στον Πειραιά,

επί της οδού Μακράς Στοάς 15 (απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος), στον 3ο

όροφο και στο γραφείο Γ1, στις 6 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα

12.00.

Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ιδιώτης.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό

είναι τα εξής:

α) αίτηση του ενδιαφερομένου με πλήρη στοιχεία

β) έγγραφη ονομαστική και ενυπόγραφη οικονομική προσφορά με το κατά μαθητή

προσφερόμενο ποσό, η οποία θα τοποθετείται σε κλειστό, αδιαφανή φάκελο. Το

ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται σε τέσσερα (4) ευρώ

γ)πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη

σχολική επιτροπή (αν υπάρχει),

δ) πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα, του ιδίου ή και προερχόμενου

από πολυτεκνική οικογένεια (αν υπάρχει) ,

2

ε) πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα

μονογονεϊκής οικογένειας (αν υπάρχει)

στ) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ, ΕΟΠΠΕΠ ή άλλων εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ) (αν

υπάρχει)

ζ) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

η) πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου,

θ) πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος,

ι) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος άλλου κυλικείου

δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου ή ότι εμπίπτει στη σχετική εξαίρεση της παραγράφου

3δ της με αριθμό 64321/Δ4/16.5.2008 Κ.Υ.Α. (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

κ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολείται στο δημόσιο ή σε

Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, ότι δεν είναι συνταξιούχος και ότι δεν

έχει κώλυμα διορισμού όπως αυτά ορίζονται ως κωλύματα διορισμού στο Δημόσιο

στα άρθρα 4 (παρ. 1,2,3, και 4), 5, 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007.

κα) ποσόν πεντακόσιων ευρώ (500,00 €), ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

κβ) Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα

ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού εισαγγελίας, των υπεύθυνων

δηλώσεων του ν. 1599/1986 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται,

όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτημένου να συμμετάσχει στο

διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη

δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

Κατά το χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών

στο 9ο Γυμνάσιο Πειραιά ανέρχεται σε 185 και δεν πραγματοποιείται διανομή

σχολικών γευμάτων ή οποιουδήποτε άλλου είδους τροφίμου ή ποτού στο πλαίσιο

κάθε είδους προγραμμάτων ή δράσεων του ελληνικού κράτους ή της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη

Δ/νση του 9ου Γυμνασίου Πειραιά (οδός Σηραγγείου,αρ.5, Πειραιάς) στο τηλέφωνο

210 4130081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του σχολείου και στη Σχολική

Επιτροπή τηλ. 2144053404.

Πειραιάς, 31-10-2023

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής                           Ο Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής

Αρβανίτου Δέσποινα                                                         Μπλαβέρης Γρηγόριος

Aν θέλετε να επισκεφθείτε το παλιό μας site, κάντε κλικ ΕΔΩ

Αν θέλετε να επισκεφθείτε το παλιό μας ιστολόγιο κάντε κλικ ΕΔΩ